Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:20

20Ɛ́kʉ́ mbo bɛ́gháti Ɛyɔŋ Mandɛm ɛtɔk Damáskɔs, nɛ nkɔ ndɔk nɔkɔ Yerúsalɛm, nɛ atú Judɛ́ya ankɛm, kɛ nde rɔ́ŋ ntá abhɛn bápú bo Israɛl nkwɔ, bɛ́ bɔ́ mántɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap mámpɛtnsɛm ntá Mandɛm nɛ mámbo bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛ́tɔ̀ŋ bɛ́ bɔ́ bátɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index