Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:22

22Kpátɛ̌ ɛchɔŋ Mandɛm kɛ ákwàk mɛ, nɛ ákʉ́ bɛ́ nté fá ndɛ́m ntá bǒ mankɛm, manɛ́m bho nɛ ndɛ́ndɛ́mɛ́ bho, nkúbhɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bárɛ́mɛ́ nyaka nɛ Moses árɛ̀m bɛ́ chɔŋ ɛ́mfakari.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index