Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:23

23Nɔ chi ɛnyɨŋ bárɛ́mɛ́ bɛ Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò abhɔŋ bɛghɔ ɛsɔŋɔri angú, nɛ ambak mmǔ mbɨ bɛ́pɛ́tnsɛm ndǔ nɛpɛ́m angati bo Israɛl nɛ abhɛn bápú bo Israɛl ɛ̌ti ɛrɔ́ŋɔ́ ɛnɛ ɛ́chyɛ̀ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index