Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:24

24Ɛnɛ́ Pɔ̌l ábhʉɛ́t bɛ́táŋa mmʉɛt ɛnyu yɔ, Fɛstɔs abɨk arɛm bɛ, “Pɔ̌l, ɛbhókórí ɛ́kɛm wɔ! Bɛyǎ ɛkáti bɛ́kʉ ɛbhókórí ɛ́kɛm wɔ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index