Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:25

25Kɛ Pɔ̌l akɛmɛ bɛ, “Ɛta, wo mmu kɛnókó ɛkɛ kɛya kɛcha, mpú bhokori! Mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n mɛ́rɛ̀m bɛchi tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index