Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:26

26Mfɔ árɨ́ŋɨ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm, ɛ̌ti yɔ kɛ̌ nchí ghati wɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn nkɛbhɔ́ŋ bɛcháy. Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ ndu mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm ɛnɛ́ ɛ́bhɛ́sɛ́ wɔ ɛ́pú, mbɔnyunɛ yɛ̌nyɨŋ ɛ́bhɨkɨ fakari bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index