Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:27

27Mfɔ Agripa, pú ɔnókó ɛnyɨŋ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ básɨ́ŋɨ́? Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɔnókó!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index