Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:28

28Mfɔ Agripa akɛmɛ bɛ, “Pɔ̌l, ɔkáysí bɛ́ ndǔ mɔ́mbɨŋɨ mpok anɛ kɛ̌ ɔ́kwày bɛkʉ mɛ mbak mǔnkwɔ Kristo?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index