Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:29

29Pɔ̌l akɛmɛ yi bɛ, “Yɛ̌ chí ndǔ mandú mpok yɛ̌ ndǔ ɛrɔ́rí mpok, nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛna ntá Mandɛm chí bɛ ɛ́kɛ́bhak chi ndiɛrɛ wɔ, kɛ bɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu achák anɛ áchí fá ɛchɔŋ ághòk mɛ, ámbák mbɔ mɛ ɛbhɨkɨfʉɛt chi bɛbhak nɛ ngɛm amɔ́ mbɔ mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index