Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:3

3Ɛ́rɨ sayri bɛ mbɔ̌ŋ mfɔ arɨ́ŋɨ́ bɛpɨŋɨ́ bo Israɛl mɛnkɛm nɛ mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́twɔ̀ bhɔ nɛ ákɔ́rɛ́. Nchí nɨk yɛ wɔ mmʉɛt bɛ́ ɔ́nkɛ́pntɨ ɔ́ngɔ́k ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ́rɛ̀m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index