Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:30

30Afɔ̌ kɛ Mfɔ Agripa, nɛ gɔ́bhanɔ Fɛstɔs, nɛ Bɛnis manɔ Mfɔ Agripa, nɛ bǒ mankɛm abhɛn báchí chɔ́kɔ́ nɛ bhɔ́ báfáté.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index