Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:31

31Báfú nɔ́kɔ́, báré rɛm nɛ batɨ bɛ, “Mmǔ-nɛ abhɨ́kɨ́ kʉ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́yaŋ bɛ mángwáy yí nɛ yɛ̌ chi bɛfyɛ yi ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index