Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:32

32Nɛ Mfɔ Agripa arɛm ntá Fɛstɔs bɛ, “Mbɔ abhɨ́kɨ́ rɛm bɛ mántɛn manyé yi ntá Mfɔ Rom, mbʉ sɛ́rɔ́ yi arɔŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index