Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:4

4“Bo Israɛl mankɛm bárɨ́ŋɨ́ mɛ tɛ kɛ̌mbɔ́ ɛka. Ngo chí nɛ bǒbha nɛ amɛm ɛtɔk Yerúsalɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index