Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:5

5Bɔ́ bárɨ́ŋɨ́ sayri ndǔ ɛrɔ́rí mpok bɛ́ nchí nyaka ndǔ nkwɔ́ bǒ Farisi abhɛn báfyɛ̀ bɛtaŋ tontó ndǔ baraká Mandɛm. Mbák ɔmbɛ́p bhɔ chɔŋ mángati bhe ɛnyúmɔt mbák báyaŋ bɛrɛm tɛtɛp anɛ bárɨŋɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index