Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:6

6Nté fá ɛchɔŋ bǎtàŋ mɛ chí mbɔnyunɛ mbákántɨ ndǔ bariɛp amɛn Mandɛm afyɛ́ nyaka ntá bachǐmbɨ abhɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index