Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:7

7Chí nkúbhɛ́ bariɛp amɛn manɛrɛ́kɛt yɛsɛ́ byo nɛ apay babhaka ntɨ arɛ́ bɛ́ chɔŋ amfú kpoŋoroŋ ndǔ mánɨ̀kmʉɛt mánchyɛ nɔkɔ Mandɛm kɛnókó bɛti nɛ ngósí. Mfɔ, mbɔ̌ŋ ɛsɔŋɔri nɛ bo Israɛl ɛchɔŋ chi ɛ̌ti mbákántɨ ndǔ bariɛp amɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index