Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:8

8Ndaká yí ɛ́bemʉɛt ntá yɛ̌chi mmǔ ywɛka amɔt mɛnoko bɛ Mandɛm ǎkway bɛkʉ bawú mampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index