Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 26:9

9“Mɛmbɔŋ ngɔ nyaka bɛ, ɛ́chí ɛpók ɛya bɛkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ndu mɛnu nɛ bo abhɛn mánókó nnyɛ́n Yesu mmu Násárɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index