Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:1

Batɛmɛ́ nɛnu bárɔ́k Rom nɛ Pɔ̌l

1Barɛm bɛ sɛnsɔt áchwí sɛndɔk Itali. Básɔt yɛ Pɔ̌l nɛ mbɔk bǒkɛnɔŋ báchyɛ́ ntá Juliɔs mǔnti ɛká batɛmɛ́ nɛnu ɛnɛ babhɨŋɨ bɛ ɛká batɛmɛ́ nɛnu Mfɔ Rom.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index