Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:10

10“Bɔta, ngɔ bɛ́ mbák sɛ́ndɔ́k ambɨ nɛ nɛkɔ ɛnɛn chɔŋ ɛsɔŋɔri ɛ́mfú, bɛyǎ mɛ́nɛ́mɛ́ mɛ́mbak, puyɛ́ ndiɛrɛ nɛ áchwí nɛ batu, kɛ nɛ bapɛ́m ayɛsɛ nkwɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index