Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:12

12Nɛchyɛ̌ nyɛ́n ɛnɛ́n bábhɨ̀ŋɨ bɛ́ Ɛrɨtí Nɛchyɛ̌nyɛ́n nɛ́chí nyaka raŋáraŋa kɛbhák sayri bɛ́ sɛ́nchɔ́kɔ́ arɛ́ sɛ́nóŋ mpok anɛ mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ anɛ anu mpok mbaŋ ákwɛ̀n ámáy. Ɛ́kʉ́ bɛyǎ bo abhɛn bákʉ̀ bɛtɨk amɛm áchwí báré yáŋ mbi bɛ́rɔ́ŋ Foiniks. Foiniks abhak nɛchyɛ̌nyɛn Krɛt ɛnɛn áchwí ate arɛ́ bɛcháy ti, yɛ chí ndǔ mpok yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index