Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:13

Mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ átɛ́mɛ́ri bhɔ anyɛ́n

13Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, mandú mbʉ́ɛ́p abho bɛ́fók bɛ́fú ɛbhe manyu nɛ bo bakaysi bɛ chɔŋ mɛnyɨŋ mɛ́mbak sayri. Báya yɛ ndo báfɛ́rɛ anyɛ́n, babho mɛnok bɛrɔŋ ambɨ mámfʉɛrɛ nɔkɔ nɛkʉ nnyɛ́n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index