Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:14

14Kɛ ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ anɛ átwɔ̀ nɛ bɛyǎ mpɛ́rɛ́nyɛn abho mɛnu, bɛ́fú atú ɛtɔk anɛ mmok, áfù arɛ. Bábhɨŋɨ nyaka mbʉ́ɛ́p wu bɛ Mbʉ́ɛ́p Nɔt-Is bɛkoŋo atú anɛ wu áfù.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index