Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:15

15Nɛ mpok mbʉ́ɛ́p ǎdɛp áchwí, sɛ́kɛpɛrɛ kway mɛ́nok bɛrɔŋ tɛbhɛ tɛbhɛ nɛ mbʉ́ɛ́p. Sɛ́kpɨ́k sɛ́rɔ́ bɛ wu ámpɔ́kɔ́ áchwí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index