Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:16

16Sɛ́rɔ́k sɛ́ré fʉɛt chi ansɛm mɔ́kpɔkɔ́ mmɨk anɛ ate nnyɛ́n. Aka nnyɛ́n bɛ Kaúda. Mmɨkɨ yɔ achɛ́t mbʉ́ɛ́p mandú. Ɛyɔ ɛ́kwák bhɛsɛ, sɛ́nú sɛya áchwí nɨŋɨnɨŋɨ anɛ achi anɛt áchwí bɛ ákɛ́ rakati ansɛm áchwí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index