Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:17

17Sɛ́sɔ́t manɨk sɛ́gwɔ́t áchwí wu amfay anɛ sɛchi amɛm ndɔŋ nɛ ndɔŋ ɛnyu ɛnɛ́ ápú kwáy bɛ́dákáti áyák. Bakʉ̌-bɛtɨk amɛm áchwi báré cháy bɛ chɔŋ áchwí ándɔk ampaŋ ndǔ ɛ̌siɛ́p ɛnɛ ɛ́chí ndǔ ɛbhɔ́k manyu ɛnɛ ɛtɔk Sitis. Ɛ́kʉ́ báfɛ́rɛ ndo mámɛ́sɛ anyɛ́n, bɛ́, ndǔ áchwí áyà wu, mbʉ́ɛ́p ákɛ́pɛrɛ pɔkɔ́ wu tontó. Bákʉ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, bárɔ́ mbʉ́ɛ́p árɔ́bhɛ wu pɔkɔ́ áchwí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index