Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:18

18Ndu mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ ádɛ̀p áchwí ywɛsɛ, are jaŋari mbɔ bɛ ǎyaŋ bɛbɛt. Nɛ́yí nɔ́kɔ́, bábhó mɛ́mɛ́sɛ batu ányɛn.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index