Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:19

19Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ manywɔp árát, bǒ bɛtɨk babho bɛ́fɛ́rɛ mbɔk mɛnyɨŋ áchwí mbɔ manɨk nɛ bɛchak mánto nɔkɔ anyɛ́n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index