Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:2

2Sɛ́rɔ́k sɛ́chwé áchwí anɛ áfú Adramatium. Abhɔ́ŋ nyaka bɛ́tɛ́mɛ ndǔ yɛ̌ntɨkɨ nɛchyɛ̌nyɛ́n atú Esia. Sɛ́fá sɛ́ré rɔ́ŋ. Arístakɔs mmu Masidónia wu áfú Tɛsalónika abhak nɛ bhɛsɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index