Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:20

20Mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ ándɔkɔ nɔkɔ chí ambɨ ndǔ bɛyǎ manywɔp. Nɛ ngósí mmok kɛtyɛ́, nɛ bɛti bɔ́ kɛghɔ́ mambe. Ɛnyuyɔ̌ ɛnyuyɔ, kpátɛ sɛ́fɛ́rɛ ntɨ sɛ́rɛ́m bɛ́ ndak ywɛsɛ ámay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index