Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:21

21Bo mánaŋ bátat nyaka kɛnyiɛ́ nɛnyíɛ́, ɛ́kʉ́ Pɔ̌l afate ate nɛ́ntɨ́ ɛnap arɛm bɛ, “Bɔta, mbɔ bǎghók ɛyɔŋ ɛya mbʉ́ sɛ́bhɨ́kɨ́ fá Krɛt sɛmbɔŋ nchɔŋtí nɛ mbʉ́ mɛ́nɛ́mɛ́ ɛbhɛn bɛ́pú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index