Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:22

22Kɛ nɛ́nɛ, nchí ghati bhe bɛ, yɛ̌ntɨkɨ mmǔ ywɛka ámbɔ́ŋ nɛtaŋántɨ́! Chɔŋ áchwí ánɛm kɛ yɛ̌ mmu apu gu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index