Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:23

23Ndɨ́ŋɨ́ nɔ mbɔnyunɛ ndǔ nkubhɛ bɛti ɛbhɛn Mandɛm anɛ ábhɔ́ŋɔ́ mɛ́, Mandɛm anɛ mɛ̌chyɛ kɛnókó, ató ángɛl aywi átwɔ́ áté mɛ nɛpak mmʉɛt,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index