Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:24

24árɛ́m bɛ, ‘Pɔ̌l, kɛbhɔ́ŋ bɛcháy. Ɔ́bhɔŋ bɛ́té bɛsí Mfɔ Rom. Nɛ ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu Mandɛm nɛ wɔ, ǎpɛ́mɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ɔ́kɔ̀ nɛ yi.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index