Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:25

25Bɔtá, yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka ámbɔ́ŋ yɛ́ nɛtaŋántɨ. Mbɔ̌ŋ nɛka nɛ Mandɛm, nɛ ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ chɔŋ ɛ́mbak mbɔnyǔ yí árɛ́mɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index