Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:26

26Kɛ mbʉ́ɛ́p ábhɔŋ bɛ́pɔ́kɔ chɔŋ bhɛsɛ kpát áchwí andɔk ántu mmʉɛt ndǔ ɛtɔkɔfú ɛnɛ́ nnyɛ́n nɛ́kábhɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index