Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:27

27Ɛ́gháka nɔ́kɔ́ nɛ́ntɨ́ bɛ̌ti, ndǔ nywɔp ɛnɛn nɛ́kú manywɔp byó nɛ ánwi, ndǔ mbʉ́ɛ́p ápɔ̀kɔ bhɛsɛ́ bɛkɨŋɨ manyu Adriya bɛti bhɔ, bǒ abhɛn bákʉ̀ bɛtɨk amɛm áchwí bákáysi bɛ nɛ́kú nnyɛ́n nɛ́náŋ nɛ́chí kɛ́kwɔ́t.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index