Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:28

28Ɛ́kʉ́ básɔ́t nnɨk anɛ básɛrɛ ndo arɛ́, mámɛ́sɛ ndo anyɛ́n bɛ mándɨŋɨ ɛnyǔ nnyɛ́n nɛchwe amɨk. Bághɔ́ bɛ mmɨkɨ nyɛ́n arɔp mbɔ mɛta bɛsa bɛpay. Bɛ́rɔŋ ambɨ mandú, bápɛt bákʉ nɔ, bághɔ́ bɛ mmɨkɨ nyɛ́n arɔp bɔ mɛta ɛsǎ nsɛm byo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index