Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:29

29Báré cháy bɛ chɔŋ mbʉ́ɛ́p ámpɔkɔ áchwí wu ándɔk ántɛm ndǔ sɛtárɛ́bhɛ́, nɛ́kú nnyɛ́n. Báfɛ́rɛ yɛ baro ánwi ansɛm áchwí mámɛ́sɛ anyɛ́n bɛ́ andɔ́p téé, báré nɨkmʉɛt bɛ́ nywɔp nɛ́njí nɛ́nkwɛ́sɛ́ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index