Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:3

3Nɛ́yí nɔ́kɔ́, sɛ́tɛ́mɛ ndǔ nɛchyɛ Sídɔn. Júliɔs atɔ́ŋ Pɔ̌l bɛrɨ̌ntɨ. Arɔ Pɔ̌l ánkó ɛtɔk, ángɔ́ mamʉɛrɛ bhi bɛ mánkwák yí nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛkway bɛ́kwák yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index