Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:30

30Bakʉ̌-bɛtɨk amɛm áchwí báré yáŋ mbi bɛpɛmɛ mmʉɛt ɛyap. Básɔt áchwí nɨŋɨnɨŋɨ anɛ́ básɛ́rɛ́ amfay básɛ́bhɛ anyɛ́n bɛ manok manko abhɨ kɛ bákɔt ngɛpti mbɔ bɛ bárɔ̀ŋ bɛfɛrɛ chi baro áchák ambɨ áchwí mánsɛbhɛ anyɛ́n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index