Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:31

31Kɛ Pɔ̌l ághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ, aghati mǔnti batɛmɛ́ nɛnu nɛ bǒbhi bɛ, “Mbák bakʉ̌ bɛtɨk abhɛn áchwí mámfú, yɛ̌ mmú ywɛka apú pɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index