Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:32

32Ɛ́kʉ́ batɛmɛ́ nɛnu bákpɔ́ti manɨk anɛ ákɛ̀m áchwí bárɔ́ bɛ nnyɛ́n nɛ́ndɔbhɛ wu pɔkɔ́ wú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index