Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:33

33Ndǔ mbaŋ ábhó bɛ́kaŋari, Pɔ̌l anɨk bɔ́ mankɛm mmʉɛt bɛ mányiɛ nɛnyíɛ́. Arɛm bɛ, “Ɛchɔŋ chí manywɔp byó nɛ anwi ɛnɛ́ bǎbhɨkɨ tɔk awɔ anyu ndǔ bǎbhɔŋɔ bɛcháy antɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index