Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:34

34Nchí ghati yɛ bhe bɛ manyíɛ́ nɛnyíɛ́ bɛ nɛnchyɛ bhe bɛtaŋ. Yɛ̌ ɛkak ɛmɛnɛ́nti mmǔ yɛka ɛpu nɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index