Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:35

35Pɔ̌l árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, asɔt brɛt anɨkmʉɛt achyɛ bakak ntá Mandɛm bɛsí bhap mankɛm, abɔ́k abho mɛ́nyiɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index