Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:36

36Ɛyɔ ɛ́fyɛ́ yɛ́ bɔ́ ntɨ, básɔ́t nɛnyíɛ́ mányíɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index