Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:37

37Bɛsɛ́ mankɛm abhɛn sɛ́chí nyaka amɛm áchwí sɛ́bhák bo bɛsa byó nɛ bɛ́rát nsɛm nɛkú nɛ amɔt.(276)

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index