Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:38

38Yɛ̌ntɨkɨ mmu anyíɛ́ nɛnyíɛ́ ajwi, báfɛ́rɛ yɛ batǔ amɛm nchwi ankɛm mamɛsɛ anyɛ́n bɛ áchwí amfʉɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index